Πρόγραμμα GR- Energy

Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.

Το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR – Energy στοχεύει σε «ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού» και επιδιώκει την «βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» μέσω της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης επίδρασης των ανωτέρω αποτελεσμάτων στους φορείς και τις ομάδες-στόχους. Ειδικότερα, οι Πράξεις του προγράμματος θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, τη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινωνιών.

Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος λειτουργούν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση των Ενεργειακά Αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΑ) σε δημόσιες κοινωνικές υποδομές της χώρας, λειτουργώντας ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων μας. Παράλληλα, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της ΕΑ.

Σύνδεσμοι